Årsmöte

Kallelse till Modo Syds Årsmöte, 14 februari, kl 13.30, Hotell Statt, Örnsköldsvik

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av röstlängd för mötet

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötesfunktionärer

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Två justerare tillika rösträknare

6. Anmälan av övriga frågor

7. Gästerna har ordet

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Styrelsens ekonomiska berättelse

10. Revisionsberättelse

11. Beslut om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser

12. Fastställande av medlemsavgift

13. Val av styrelse

a) Ordförande för en tid av 1 år

b) Kassör för en tid av 2 år

c) Ledamöter för en tid av 2 år

d) Suppleanter för en tid av 1 år

e) Två stycken revisorer för en tid av 1 år

f) Valberedning för en tid av 1 år

14. Firmatecknare

15. Beslut om föregående punkts omedelbara justering

16. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

18. Övriga frågor

19. Årsmötets avslutande

Close